Avustralya Biyometri Uygulamas?

Avustralya, 14 Ekim 2016 Cuma gününden itibaren, Türkiye’de açaca?? Vize Ba?vuru Merkezlerine vize ba?vuru sahiplerinde biyometri al?m?na ba?layacakt?r. Biyometri, her ki?iye özel ?ahsi bilgilerdir. Biyometrik bilgi al?m? h?zl?, gizlilik çerçevesinde ve aral?ks?z bir i?lemdir ve dijital bir taray?c?yla al?nan 10-parmak izi ve dijital yüz foto?raf? içerir.