Hakk?m?zda

Biz Kimiz ?

3Gen Turizm vize alan?nda sizlere profesyonel dan??manl?k ve vize hizmeti veren kurulu?tur. Ki?isel, kurumsal yada ekibiniz için vize hizmetleriniz en h?zl? ve en do?ru ?eklide gerçekle?tiriyor, zaman kaybetmeden bilinçsizce konsolosluk önlerinde beklemeden i?lemlerinizi gerçekle?tiriyoruz. 

Ba?vurular?n?z?n talebi süresince ya?ayabilece?iniz s?k?nt? ve sorunlarda sizin yan?n?zda olan ekibimiz RED durumunda kar??la?aca??n?z s?k?nt?lar ve çözümleri için de size alternatifler sunacak, böylece sorunsuz bir ?ekilde vizenize kavu?mu? olacaks?n?z.

Seyahat öncesi ya?ayaca??n?z gereksiz olumsukluklar sizi, çevrenizdekileri sa?l?k aç?s?ndan olumsuz etkileyebilir. Bu olumsuzluklar i?inize toplant?n?za yada görü?melerinize yans?yabilir. Buna izin vermeyin! B?rak?n vize alan?ndaki i?lemlerinizi biz sizin yerinize gerçekle?tirelim. 

Size Sadece Uçmak Kals?n!...