Pasaport

Pasaport ??lemleri
Pasaport Müracaat? ile ?lgili Dikkat Edilecek Hususlar
Birinci A?ama olarak www.epasaport.gov.tr adresinden randevu al?yorsunuz,
?nternet ?ubesi arac?l???yla yapm?? oldu?unuz müracaatlarda, müracaat tarihini takip eden ilk i? gününde i?lemleriniz için gerekli evraklarla birlikte Emniyet Müdürlü?ü Pasaport ?ube Müdürlü?üne bizzat gelmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde i?leminiz iptal olacak, yeniden müracaat etmeniz gerekecektir.
?kici a?ama olarak istenilen evraklar? topluyorsunuz, 
Evrak listesi sa? kolonda bulunmaktad?r.
Üçüncü a?ama ba?vuru yap?yorsunuz,
Gerekli evraklar? toplad?ktan sonra randevu tarihi ve saatinde, Emniyet Müdürlü?ü Pasaport ?ube Müdürlü?üne bizzat gelmeniz gerekmektedir.

 

5682 say?l? Pasaport Kanunu’nun 15.Maddesine göre pasaport alacak olan vatanda?lar?m?zdan istenilen belgeler;
1- Pasaport Form Dilekçesi, (Ücretsiz olarak ?l Emniyet Müdürlü?ü Pasaport ?ubesi’nden veya ilçe Pasaport ünitelerinden temin edilir.)
2- Nüfus Hüviyet Cüzdan?’n?n asl?,
3- 2 adet biometerik foto?raf (50mmx60mm ebad?nda) Polaraid Foto?raf kabul edilmemektedir.
4- Müracat s?ras?nda parmak izi al?nacakt?r,
5- Pasaport Cüzdan Bedelinin anla?mal? bankalar veya Maliye Veznelerine yat?r?ld???na dair dekont asl?,
6- Pasaport Harç Bedelinin anla?mal? bankalar veya Maliye Veznelerine yat?r?ld???na dair dekont asl?,
7- Varsa daha önceden al?nm?? pasaportlar?n asl?,
8- Pasaport müracaatlar?n?n ?ahsen yap?lmas? gerekmektedir.