Amerika Aile Birle?imi Vizesi

Almanya Aile Birle?imi Vizesi

Tüm bilgilere sitemizden ula?abilir ve uzun süreli Almanya vizesini bizim arac?l???m?z ile alabilirsiniz.

Genel Bilgiler

Aile birle?imi, halk aras?nda “evlilik vizesi” olarak da bilinen uzun süreli vize al?m sürecinin ad?d?r. Genel anlamda yabanc? bir ülkenin vatanda??yla yurtd???nda evlilik yapan Türk vatanda?lar?n?n ba?vurabilece?i özel bir vize türüdür. Bu yap?s? nedeniyle turistik vize gibi di?er vize türlerinden çok daha ayr?nt?l? ve uzun bir sürece tabi olup ba?vuru süreci 3 ila 6 ay içinde tamamlanabilmektedir.

 

Kimler Ba?vurabilir?

Almanya’da ya?ayan bir Alman vatanda??yla evlilik yapanlar ve Almanya’da evlilik yapacak ki?iler bu ba?vuru için hak kazanabilmektedir.

 

Süreç Nas?l ??liyor?

Aile birle?imi, yukar?da bahsedildi?i gibi di?er vize türlerinden çok daha karma??k ve uzun bir sürece tabidir. Di?er vize türleriyle kar??la?t?r?ld???nda ba?vuru yapanlardan çok daha fazla evrak istenmekte, mülakat ve dil yeterlili?i gibi konular devreye girmektedir. Bu evraklar Alman Konsoloslu?u, Göç Bürosu ve Yabanc?lar Polisi taraf?ndan incelenmekte, nihai karar? elbette ilgili Alman makamlar? vermektedir. Ancak bu noktada ba?vuru yapanlar?n bilmesi gereken birkaç önemli hususu hat?rlatmak gerekir. Aile birle?imi ba?vurusunda evrak takibi hayati önem ta??maktad?r. Yanl?? veya eksik gönderilen evraklar ba?vurunun reddedilmesiyle sonuçlanabilir; çok fazla say?da ba?vuruyla ilgilenen Alman makamlar? bu konuda çok kat? bir tutum içine girebilmektedir. Bir kez reddedilen ba?vurular?n tekrar kabul edilmesi zor olabilece?i gibi bu durum sizi daha zor bir süreçle kar?? kar??ya b?rakmaktad?r, zira ikinci ba?vuru birinci ba?vurunun ret gerekçesine göre de?erlendirildi?inden sonraki ba?vurunuz daha olumsuz bir hale gelmektedir. Ne yaz?k ki konsolosluklar reddedilen ba?vurular? di?er ba?vurularla ayn? ?ekilde ele almamaktad?r.

 

Neden Re-Vize Dan??manl????

Yukar?da k?saca aç?klad???m?z noktalardan dolay?, aile birle?imi ba?vurusunda profesyonel yard?m almak en ba?ta sizin yarar?n?za olacakt?r. Hatta devletlerin bu konuda uygulad?klar? kat? kurallar? uygulamakla mükellef olan konsolosluklar dahi ço?u ba?vuruda profesyonel dan??manl?k hizmeti almay? önermektedir. Bu aç?dan, aile birle?imi konusunda tecrübeli ve uzman ekibimiz, evrak toplama a?amas?ndan mülakat a?amas?na kadar sürecin her a?amas?nda size destek olacak, ald???n?z mutlu evlilik karar?ndan sonra a??lmas? gereken önemli bir engel olan bu süreci ba?ar?yla tamamlaman?z için ihtiyaç duyaca??n?z her türlü profesyonel yard?m? memnuniyetle sunacakt?r.

 

Bu profesyonel yard?m?n neden önemli oldu?unu daha iyi görebilmeniz için birkaç örnek vermek isteriz. Birincisi, aile birle?imi mülakat?nda tak?naca??n?z tav?r hayati önem ta??maktad?r. Hangi sorulara nas?l yan?t verece?iniz, haz?rl?kl? olman?z gereken sorular, hitabet ?eklinize kadar her ayr?nt?n?n bilincinde olan uzman ekibimiz mülakata haz?r olman?z? sa?layacakt?r. ?kincisi, hukuki dan??manl?k konusudur. Ba?vuru yap?lan ülkelerin göç mevzuat? küresel geli?melerden ciddi ?ekilde etkilenmekte, ülkeler bu geli?melere uygun olarak mevzuatlar?n? düzenli olarak güncellemektedir. Bu de?i?ikliler e?inizin oturdu?u evin metrekaresinden daha kapsaml? sosyal-hukuki standartlara kadar çok geni? bir yelpazede gerçekle?ebilir ve ba?vurunuz basit görünen bu metrekare de?eri nedeniyle dahi tehlikeye girebilir. Ba?vuru yapanlar?n söz konusu mevzuat de?i?ikliklerini düzenli olarak takip etmeleri ise takdir edece?iniz gibi çok zordur. Biz Re-Vize ekibi olarak, ba?vuru ve mülakat sürecinize odaklan?rken tüm bu mevzuat de?i?ikliklerinden sizi önceden haberdar edecek, son dakika sürprizlerinden etkilenmemenizi sa?layaca??z. Re-Vize ailesi, aile birli?inizin en k?sa sürede kurulabilmesi için her zaman yan?n?zda olacakt?r. Ba?vuru sürecinizi geciktirmeden ba?latmak için bizimle hemen ileti?ime geçin.Bize Mesaj Atın !